Rejestr zmian

Treść archiwalna z dnia: 2019-10-10 14:52:43
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica      / Przetargi / Sprzedaż nieruchomości 2019
Lokal mieszkalny w Dobrzykowicach - ul. Stawowa 19/9, przetarg ustny nieograniczony

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Dobrzykowice, ul. Stawowa 19/9.

 Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny o pow. 71,79 m2 wraz z udziałem w wys. 1170/10000 w nieruchomości wspólnej.

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr WR1O/00053068/4. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr WR1O/00020625/7.  W dziale IV ksiąg wieczystych (hipoteka) brak wpisów. W dziale III: roszczenia i ograniczenia: brak wpisów.

 - cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 115.000 PLN 

- wadium:   5000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia:  2000 PLN

 Lokal mieszkalny nr 9 położony na poddaszu w budynku wielorodzinnym w Dobrzykowicach przy ulicy Stawowej 19, składający się z 2 pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki z wc, dwóch garderob, pomieszczenia gospodarczego, korytarza i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 71,79 m2. Lokal został zaadoptowany z części strychu, wymaga wymiany i rozprowadzenia instalacji. Łazienka została wykonana przez poprzedniego najemcę samowolnie, bez odpowiednich zezwoleń. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,63 m2. Z lokalem związany jest udział w wys. 1170/10000 w nieruchomości wspólnej, objętej Księgą Wieczystą nr WR1O/00020625/7, którą stanowi grunt oraz części budynków  i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu. Stan budynku przeciętny. W 2019r. wykonano remont dachu. Lokal przeznaczony do sprzedaży jest w złym stanie technicznym, nadaje się do kapitalnego remontu.

Nieruchomością wspólną zarządza Wspólnota Mieszkaniowa „Stawowa 19”.

 Przetarg odbędzie się  3 października 2019 r. o godz. 13:00  w Referacie Mienia i Transportu Publicznego, ul. Szkolna 1, Dobrzykowice.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2019 poz. 1500). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica:

Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją: wadium lokal ul. Stawowa 19/9 w Dobrzykowicach

Termin wniesienia wadium upływa dnia 2 października 2019r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278 ze zm.).

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w UG Czernica, Referat Mienia i Transportu Publicznego, przy  ul. Szkolnej 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 


autor: Ilona Czupta
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności