Rejestr zmian

Treść archiwalna z dnia: 2019-10-10 14:52:19
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica      / Przetargi / Sprzedaż nieruchomości 2019
Lokal mieszkalny w Dobrzykowicach - ul. Stawowa 19/2, przetarg ustny nieograniczony

                                                                        

    

                                                                                                      Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Dobrzykowice, ul. Stawowa 19/2.

 

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny o pow. 29,06 m2 wraz z udziałem w wys. 1013/10000 w nieruchomości wspólnej.

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  WR1O/00020625/7.  W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III: roszczenia i ograniczenia: brak wpisów.

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 59.000 PLN 

- wadium:   5000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia:  1000 PLN

Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze w budynku wielorodzinnym w Dobrzykowicach przy ulicy Stawowej 19, składający się z 1 pokoju o pow. 18,06 m2 i kuchni o pow. 11,00 m2. Łączna  powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 29,06 m2. Lokal nie posiada łazienki. WC znajduje się na zewnątrz budynku. Lokal samodzielny na podstawie zaświadczenia Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 190/2004 z 12.08.2004r. Z lokalem związany jest udział w wys. 1013/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu. Do lokalu przynależy piwnicy o pow. 1,43 m2. Lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej. Dla gruntu    i budynków (nieruchomość wspólna) Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1O/00020625/7. Stan techniczny budynku przeciętny. W 2019r. wykonano remont dachu. Stan techniczny lokalu przeznaczonego do sprzedaży jest zły. Lokal nadaje się do generalnego remontu. Nieruchomością wspólną zarządza wspólnota mieszkaniowa „Stawowa 19”.

 

Przetarg odbędzie się  3 października 2019 r. o godz. 12:00  w Referacie Mienia i Transportu Publicznego, ul. Szkolna 1, Dobrzykowice

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2019 poz. 1500). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica:

Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją wadium: lokal ul. Stawowa 19/2 w Dobrzykowicach.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 2 października 2019r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278 ze zm.).

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w UG Czernica, Referat Mienia i Transportu Publicznego, przy  ul. Szkolnej 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 


autor: Ilona Czupta
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności