Rejestr zmian

Treść archiwalna z dnia: 2019-03-13 09:26:45
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica      / Przetargi / Sprzedaż nieruchomości 2019
Działka nr 368/2 w Chrząstawie Małej - teren rolniczy oraz zabudowy zagrodowej - przetarg ustny nieograniczony

MTP.6840.5.2019.IC

 

                                                                                                      Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Chrząstawy Małej.

 Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 368/2 o powierzchni  0,9000 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00023334/1 . W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia  i ograniczenia) brak wpisów.


- cena wywoławcza wynosi:  89.004,00 PLN  (netto) 

- wadium:  5.000  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia:  1.000 PLN

 Nieruchomość gruntowa położona w środkowej części obrębu Chrząstawa Mała, przy ul. Leśnej. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, powiatowej – ul. Leśnej. Teren działki jest płaski, porośnięty drzewami  i krzewami. Drzewa (w większości sosny pospolite, brzozy, topole) są samosiejkami w wieku od kilku do kilkunastu lat. Dla terenu położenia nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Funkcjonalnie obszar ok. 0,7600 ha stanowią tereny rolnicze a obszar ok. 0,1400 ha to teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową. Sieci infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, wodociągowej i gazowej znajdują się w drodze publicznej – ul. Leśnej. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: R/1 – tereny rolnicze, RM/10 teren zabudowy zagrodowej.

 Przetarg odbędzie się  17 kwietnia 2019r. o godz. 11:30  w Urzędzie Gminy Czernica, Referat Mienia i Transportu Publicznego, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2018 poz. 986 ze zm). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica:

Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „działka 368/2 w Chrząstawie Małej”.

 Termin wniesienia wadium upływa dnia 16 kwietnia 2019r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać UG Czernica, Referat Mienia i Transportu Publicznego,   ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

ważna informacja:

 

Przedmiotowa działka podlega ograniczenia w zbywaniu wynikających w z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z planem działka jest działką rolną i zgodnie z art. 2a ust. 1 powyższej ustawy

,,Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków."

lub

4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Powyższą nieruchomość może nabyć rolnik indywidualny zgodny z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego lub osoba która uzyska zgodę taką zgodę uzyskuje się do około 3 miesięcy.

 

 


autor: Ilona Ewa Czupta
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności