Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  05-12-2011 | 11:26
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2011 | 11:42
data wytworzenia dokumentu:  05-12-2011
autor dokumentu: KM
   
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (dz. nr 311/12, 311/13, 311/14) MNU-1 05.12.2011

 

Czernica, dnia 5 grudnia 2011r.

GKiI.6840.41.2011.JM

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice

 

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1O/00020340/5

Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 311/12 o pow. 1305 m2 - cena wywoławcza – 118 625 zł netto - wadium 12 000 zł

2) działka nr 311/13 o pow. 1583 m2 - cena wywoławcza – 136 708 zł netto - wadium 14 000 zł

3) działka nr 311/14 o pow. 1814 m2 – cena wywoławcza - 148 403 zł netto- wadium 15 000 zł

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w północnej części wsi przy zbiegu ulicy Szafirowej i ulicy Stawowej, asfaltowej drogi do wsi Kiełczówek. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomości nie posiadają sieci infrastruktury technicznej, prąd, wodociąg, kanalizacja sanitarna poprowadzone są wzdłuż ulicy Stawowej i najbliższej zabudowy około 60-200 m w linii drogi od dzialek.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane znajdują się w kompleksie oznaczonym symbolem MNU-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi na poddaszu i parterze budynku nie mogącego przekraczać 3 kondygnacji z zakazem podpiwniczenia obiektów.

 

Przetarg odbędzie się dnia 9 stycznia 2012r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala sesyjna - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 5 stycznia 2012r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

  • podatek VAT – 23 %

  • koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 750,00 zł

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,

ul. Kolejowa 3, tel: 381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
mapa-dz.-nr-311-12-311-13-311-14-dobrzykowice.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności