Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  31-10-2011 | 13:53
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2011 | 10:30
data wytworzenia dokumentu:  31-10-2011
autor dokumentu: KM
  Wyniki postępowania
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obręb Chrząstawa Mała (dz. nr 272/1) 31.10.2011

 

Czernica, dnia 31 października 2011r.

GKiI.6840.41.2011.JM

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanej w obrębie Chrząstawa Mała

 

Dla n/w nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1O/00008384/5

Przedmiotem sprzedaży jest :

- działka nr 272/1 o pow. 1500 m2 - cena wywoławcza – 166 720,00 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta oznaczona jest symbolem RM-5 – tereny zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość położona jest we wsi Chrząstawa Mała przy ulicy Wrocławskiej nr 96, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z przybudowaną częścią gospodarczą oraz stodołą i chlewikiem. Budynek mieszkalny jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem spadzistym z pokryciem z blachy. Budynek wykonany jest z cegły, stropy drewniane, dach z więźbą dachową. Budynek wyposażony w przyłącze elektryczne, wodociągowe. Brak sieci kanalizacyjnej. Budynek mieszkalny wykazuje oznaki dużego zużycia technicznego, prze wiele lat był niedostatecznie utrzymany i wymaga pilnego remontu. Powierzchnia zabudowy wynosi: 82,70 m2.

Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2011r. o godz. 13,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala sesyjna - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium do przetargu wynosi: 17 000,00 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy złotych )

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 25 listopada 2011r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1700,00 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset złotych )

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest od opłaty podatku VAT.

Do ceny zakupu nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

  • koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 725,00 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
mapa-chm-272-1.pdf
chm-mapa-cd.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności