Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  26-10-2011 | 15:42
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2011 | 10:30
data wytworzenia dokumentu:  26-10-2011
autor dokumentu: KM
  Wyniki postępowania
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Dobrzykowice (dz. nr 300/4, tereny usług lub produkcji przemysłowej) 26.10.2011

Czernica, dnia 24 października 2011r.

 

GKiI.6840.35.2011.JM

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice, gmina Czernica - dla której prowadzona jest KW 51038, KW 49754

 

Przedmiotem rokowań jest :

  • działka nr 300/4 o pow. 9523 m2

  • cena wywoławcza nieruchomości wynosiła– 145 225,00 netto ( słownie : sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych netto )

Uwaga: do zakupionej działki zostaną doliczone koszty zakupu w wysokości 10 928,00 zł netto jako 1/10 udziału w działce nr 300/10 ( droga dojazdowa).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta znajduje się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem U/P-2 – tereny usług lub produkcji przemysłowej. Nieruchomość położona w płn-zach części wsi Dobrzykowice pomiędzy wsiami Dobrzykowice a Kiełczówek, w pobliżu drogi asfaltowej do Kiełczowa.

Bezpośredni dojazd do działki drogą gruntową. Działka nie posiada doprowadzonych sieci uzbrojenia technicznego. Kształt działki regularny.

UWAGA: Na działce usytuowany jest słup nr 40 i przez działkę przebiega linia energetyczna 400 KV ze stref ą

z zakazem zabudowy w szerokości 2x35m od osi linii. Do bezpośredniej zabudowy pozostaje około 2000 m2 powierzchni działki.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 29 listopada 2011r. o godz. 11:00 w sali nr 19 Urzędu Gminy

w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a/ wniesienie zaliczki

b/ złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach

Zaliczkę w wysokości – 15 000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ) należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy: BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godziny 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3. Termin wniesienia zaliczki upływa dnia 25 listopada 2011r. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Rokowania na sprzedaż działki nr 300/4 obręb Dobrzykowice” w terminie do dnia

25 listopada 2011r. do godz. 14.00 w pokoju nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta) Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny

podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- dołączony dowód wpłaty zaliczki

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 3 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40% ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca.

Daty przetargów: 14.07.2011r., 16.08.2011.

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:

- podatek VAT w wysokości 23 %

- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 635,00 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 318-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11 )

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

 
Zalaczniki:
mapa-przemysl-i-uslugi-dobrzykowice.pdf
mapa-linia-400-kv.jpg
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności