Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  26-10-2011 | 08:46
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2011 | 10:29
data wytworzenia dokumentu:  26-10-2011
autor dokumentu: KM
  Wyniki postępowania
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, obręb Wojnowice (4 działki, zabudowa mieszkaniowa) 26.10.2011

 

Czernica, dnia 25 października 2011r.

GKiI.6840.37.2011.JM  

Wójt Gminy Czernica 

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Wojnowice

 

Dla nw nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 22549

Przedmiotem sprzedaży są:

1) działka nr 414/3 o pow. 1369 m2 - cena wywoławcza – 99 964 zł netto, wadium – 10 000 zł

2) działka nr 414/4 o pow. 1547 m2 + 1/3 udziału w działce nr 414/6 ( droga)

cena wywoławcza – 105 786,00 zł netto, wadium- 10 600,00 zł

3) działka nr 414/5 o pow. 1200 m2 + 1/3 udziału w działce nr 414/6 ( droga)

 cena wywoławcza – 86 261,00 zł , wadium – 8 700,00 zł

4) działka nr 414/7 o pow. 1304 m2 + 1/3 udziału w działce nr 414/6 ( droga)

 cena wywoławcza- 107 426,00 zł netto, wadium – 10 800,00 zł

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wojnowice znajdują się w kompleksie oznaczonym symbolem 15 MNU – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną o niskiej intensywności, zabudowę mieszkaniowo-usługowa lub usługową.

Nieruchomości położone w zachodniej części wsi przy ulicy Głównej. Działki mają kształt regularny. Sieci infrastruktury technicznej ( prąd , wodociąg) poprowadzone są wzdłuż ulicy Głównej.

działka gruntu oznaczona jest symbolem 15MN – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 5 grudnia 2011r. o godz. 11,00 w sali nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:

BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 1 grudnia 2011r.

 

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent.

Do ceny neto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

  • koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 575,00 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 
Zalaczniki:
w-mapa-1.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności