Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  20-09-2011 | 08:14
data ostatniej modyfikacji:  04-11-2011 | 15:13
data wytworzenia dokumentu:  20-09-2011
autor dokumentu: KM
   
ZAKOŃCZONY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Nadolice Małe (przeznaczenie pod tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów; 2 działki) 20.09.2011

 

Czernica, dnia 20 września 2011r.

GKiI.6840.32.2011.JM

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza  drugi  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie Nadolice Małe

  

Dla n/w nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 32220 

Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 45/2 o pow. 3139 m2  - cena wywoławcza –  164 766 zł  netto  - wadium 16 500 zł

2) działka nr 45/3 o pow. 3138 m2  - cena wywoławcza –  164 714 zł  netto  - wadium 16 500 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem P/2- tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów .

Nieruchomości położone w południowej części wsi Nadolice Małe. Działki mają kształt regularny, trapezowy, ograniczone są linią kolejową, drogą polną i rowem melioracyjnym.

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 października 2011r.  o godz.  9,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica  (sala sesyjna  - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-          dowodu wpłaty wadium

-          dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-          aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 21 października 2011r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi  jeden procent 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-          podatek VAT – 23%

-          koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 575,00  zł 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3, tel: 381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 
Zalaczniki:
nm-mapa-1.pdf
nm-mapa-2.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności