Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  20-09-2011 | 08:13
data ostatniej modyfikacji:  04-11-2011 | 15:13
data wytworzenia dokumentu:  20-09-2011
autor dokumentu: KM
   
ZAKOŃCZONY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Wojnowice (przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną o niskiej intensywności, zabudowę mieszkaniowo - usługowa lub usługową; 4 działki) 20.09.2011

 

Czernica, dnia  20 września 2011r.

GKiI.6840.31.2011.JM

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza  drugi  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Wojnowice

Dla n/w nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 22549

Przedmiotem sprzedaży są:

1) działka nr 414/3 o pow.  1369 m2  -  cena wywoławcza – 99 964 zł netto, wadium – 10 000 zł  

 

2) działka nr 414/4 o pow. 1547 m2 + 1/3 udziału w działce nr 414/6 ( droga)

cena wywoławcza – 105 786,00 zł netto, wadium- 10 600,00 zł

 

3) działka nr 414/5 o pow. 1200 m2 + 1/3 udziału w działce nr 414/6 ( droga)

cena wywoławcza – 86 261,00 zł , wadium – 8 700,00 zł

 

4) działka nr 414/7 o pow. 1304 m2 + 1/3 udziału w działce nr 414/6 ( droga)

cena wywoławcza- 107 426,00 zł netto, wadium – 10 800,00 zł


 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wojnowice znajdują się w kompleksie oznaczonym symbolem 15 MNU – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną o niskiej intensywności, zabudowę mieszkaniowo - usługowa lub usługową.

Nieruchomości położone w zachodniej części wsi przy ulicy Głównej. Działki mają kształt regularny. Sieci infrastruktury technicznej ( prąd , wodociąg) poprowadzone są wzdłuż ulicy Głównej.

działka gruntu oznaczona jest symbolem 15MN – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 października  2011r.  o godz. 12,00  w sali  nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz  okazanie komisji przetargowej:

-          dowodu wpłaty wadium

-          dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-          aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:

BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia  21 października 2011r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent.   

Do ceny neto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-          koszty  wyceny i dokumentacji geodezyjnej w  wysokości: 575,00 zł 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 
Zalaczniki:
w-mapa-1.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności