Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  09-08-2011 | 11:15
data ostatniej modyfikacji:  04-11-2011 | 15:14
data wytworzenia dokumentu:  09-08-2011
autor dokumentu: KM
   
ZAKOŃCZONY - Pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Wojnowice (przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną o niskiej intensywności, zabudowę mieszkaniowo-usługowa lub usługową; 4 działki) 09.08.2011

 

Czernica, dnia  9 sierpnia 2011r.

GKiI.6840.29.2011.JM

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza  pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Wojnowice

Dla nw nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 22549

Przedmiotem sprzedaży są:

1) działka nr 414/3 o pow.  1369 m2  -  cena wywoławcza – 99 964 zł netto, wadium – 10 000 zł  

 2) działka nr 414/4 o pow. 1547 m2 + 1/3 udziału w działce nr 414/6 ( droga)

cena wywoławcza – 105 786,00 zł netto, wadium- 10 600,00 zł

 3) działka nr 414/5 o pow. 1200 m2 + 1/3 udziału w działce nr 414/6 ( droga)

cena wywoławcza – 86 261,00 zł , wadium – 8 700,00 zł

 4) działka nr 414/7 o pow. 1304 m2 + 1/3 udziału w działce nr 414/6 ( droga)

cena wywoławcza- 107 426,00 zł netto, wadium – 10 800,00 zł

Nieruchomości gruntowe niezabudowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wojnowice znajdują się w kompleksie oznaczonym symbolem 15 MNU – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną o niskiej intensywności, zabudowę mieszkaniowo-usługowa lub usługową.

Nieruchomości położone w zachodniej części wsi przy ulicy Głównej. Działki mają kształt regularny. Sieci infrastruktury technicznej ( prąd , wodociąg) poprowadzone są wzdłuż ulicy Głównej.


 Przetarg odbędzie się dnia  13 września  2011r.  o godz. 12,00  w sali  nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz  okazanie komisji przetargowej:

-          dowodu wpłaty wadium

-          dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-          aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:

BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 9 września 2011r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent.   

Do ceny neto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-          koszty  wyceny i dokumentacji geodezyjnej w  wysokości: 575,00 zł  

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

 
Zalaczniki:
w-mapa-1.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności