Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  09-08-2011 | 11:12
data ostatniej modyfikacji:  04-11-2011 | 15:14
data wytworzenia dokumentu:  09-08-2011
autor dokumentu: KM
   
ZAKOŃCZONY - Pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie Nadolice Małe (przeznaczenie pod tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów; 2 działki) 09.08.2011

 

Czernica, dnia 9 sierpnia 2011r.

GKiI.6840.28.2011.JM

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza  pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie Nadolice Małe

 

Dla n/w nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 32220 

Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 45/2 o pow. 3139 m2  - cena wywoławcza –  164 766 zł  netto  - wadium 16 500 zł

2) działka nr 45/3 o pow. 3138 m2  - cena wywoławcza –  164 714 zł  netto  - wadium 16 500 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem P/2- tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów .

Nieruchomości położone w południowej części wsi Nadolice Małe. Działki mają kształt regularny, trapezowy, ograniczone są linią kolejową, drogą polną i rowem melioracyjnym.

 

Przetarg odbędzie się dnia 13 września 2011r.  o godz.  9,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica  ( sala sesyjna  - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-          dowodu wpłaty wadium

-          dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-          aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia  9 września 2011r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi  jeden procent 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-          podatek VAT – 23%

-          koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 575,00  zł 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3, tel: 381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
nm-mapa-1.pdf
nm-mapa-2.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności