Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  14-07-2011 | 08:39
data ostatniej modyfikacji:  04-11-2011 | 15:14
autor dokumentu: KM
   
ZAKOŃCZONY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice - dz. nr 300/4 - pod usługi / produkcję przemysłową 14.07.2011

Czernica, dnia 14 lipca 2011 r.

GKiI.6840.25.2011.JM

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice

 

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 51038, KW 49754

 

Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 300/4 o pow.  9523 m2 - cena wywoławcza –  145 225,00 zł netto - wadium 15 000 zł

 

Uwaga: do zakupionej działki zostaną doliczone koszty zakupu w wysokości 10 928,00 zł netto jako 1/10 udziału w działce nr 300/10 ( droga dojazdowa). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta znajduje się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem U/P-2 – tereny usług lub produkcji przemysłowej . Nieruchomość położona w płn- zach. części wsi Dobrzykowice pomiędzy wsiami Dobrzykowice a Kiełczówek, w pobliżu drogi asfaltowej do Kiełczowa.

Bezpośredni dojazd do działku drogą gruntową. Działka nie posiada doprowadzonych sieci uzbrojenia technicznego. Kształt działki regularny.

UWAGA: Na działce usytuowany jest słup nr 40 i przez działkę przebiega linia energetyczna 400 kV ze strefą z zakazem zabudowy w szerokości 2x35m od osi linii. Do bezpośredniej zabudowy pozostaje około 2000 m2 powierzchni działki. 

 

Przetarg odbędzie się dnia 16 sierpnia 2011r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica

( sala sesyjna - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

 

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio

w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12 sierpnia 2011r.  

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi : 1 500,00 zł  

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

podatek VAT – 23%

koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,

ul. Kolejowa 3, tel: 381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


 
Zalaczniki:
mapa-przemysl-i-uslugi-dobrzykowice.pdf
mapa-linia-400-kv.jpg
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności