Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  28-06-2011 | 14:02
data ostatniej modyfikacji:  04-11-2011 | 15:14
data wytworzenia dokumentu:  28-06-2011
autor dokumentu: JM
   
ZAKOŃCZONY - Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - dz. nr 413/3 Wojnowice - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 28.06.2011

 

Czernica, dnia  28 czerwca 2011r.

GKiI.6840.23.2011.JM

 

                                                               Wójt Gminy Czernica

                                                    55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej  niezabudowanej  w obrębie Wojnowice, gmina Czernica - dla której  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 22549

 

Przedmiotem rokowań jest :

-          działka nr 413/3 o pow. 563 m2  

-          cena wywoławcza  nieruchomości wynosiła –  57 616,00 netto (  słownie :  pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście złotych netto )

Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi Wojnowice bezpośrednio przy drodze asfaltowej ( ulica Poprzeczna). Działka ma kształt prostokąta, jest w części ogrodzona. Sieci uzbrojenia technicznego ( wodociąg , prąd) prowadzone są wzdłuż ulicy Poprzecznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wojnowice działka gruntu oznaczona jest symbolem 11 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 8 sierpnia 2011r. o godz. 09:00  w sali nr 19 Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a/  wniesienie zaliczki

b/ złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

Zaliczkę w wysokości –  5 800,00 zł ( słownie: pięć tysięcy osiemset złotych )  należy wnieść  przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:  BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001  lub wpłacić do godziny 14.00  bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.  Termin wniesienia zaliczki  upływa dnia 4 sierpnia 2011r.  Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Rokowania na sprzedaż działki  nr 413/3 obręb Wojnowice”  w  terminie do dnia

4 sierpnia 2011r. do godz. 14.00  w pokoju  nr 28 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny   

  podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- dołączony dowód wpłaty zaliczki

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 3 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40% ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność  rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca. 

Daty przetargów: 16.05.2011r.,28.06.2011r.

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:

- podatek VAT w wysokości  23 %

- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 625,00 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 
Zalaczniki:
mapa-wojnowice-dz-nr-413-3.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności