Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  13-06-2011 | 09:16
data ostatniej modyfikacji:  04-11-2011 | 15:15
data wytworzenia dokumentu:  13-06-2011
autor dokumentu: KM
   
ZAKOŃCZONY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - dz. nr 300/4 obręb Dobrzykowice 13.06.2011

 

Czernica, dnia 13 czerwca 2011 r.

L.dz.6840.20.1011.JM

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice

 

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 51038, KW 49754

 

Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 300/4 o pow. 9523 m2 - cena wywoławcza – 145 225,00 zł netto - wadium 15 000 zł

 

Uwaga: do zakupionej działki zostaną doliczone koszty zakupu w wysokości 10 928,00 zł netto jako 1/10 udziału w działce nr 300/10 ( droga dojazdowa). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta znajduje się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem U/P-2 – tereny usług lub produkcji przemysłowej . Nieruchomość położona w płn- zach. części wsi Dobrzykowice pomiędzy wsiami Dobrzykowice a Kiełczówek, w pobliżu drogi asfaltowej do Kiełczowa.

Bezpośredni dojazd do działku drogą gruntową. Działka nie posiada doprowadzonych sieci uzbrojenia technicznego. Kształt działki regularny.

UWAGA: Na działce usytuowany jest słup nr 40 i przez działkę przebiega linia energetyczna 400 kV ze strefą z zakazem zabudowy w szerokości 2x35m od osi linii. Do bezpośredniej zabudowy pozostaje około 2000 m2 powierzchni działki.

 

Przetarg odbędzie się dnia 14 lipca 2011r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala sesyjna - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

 

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio

w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 9 lipca 2011r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi : 1 500,00 zł

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

podatek VAT – 23%

koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
mapa-przemysl-i-uslugi-dobrzykowice.pdf
mapa-linia-400-kv.jpg
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności