ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Zarządzenie nr 4 15.01.2014
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Czernica nr 0050.114 2013 dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Czernica w 2014 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 3 15.01.2014
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ogłoszonego z dniem 18 grudnia 2013 r. zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 00050.114.2013r.   więcej »»»
Ogłoszenie 02.01.2014
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pozytku publicznego na 2014 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie 18.12.2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Czernica na 2014 rok.   więcej »»»
PODSUMOWANIE KONSULTACJI 20.11.2013
SPOŁECZNYCH ROBOCZEGO PROJEKTU PROGRAMU DZIAŁAŃ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO   więcej »»»
Konsultacje Programu Wspołpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 20.09.2013
więcej   więcej »»»
Zaproszenie do konsultacji społecznych 12.08.2013
"Roboczy Projekt Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego"   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. " Wypoczynek wakacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czernica” 18.07.2013
opis   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej 15.07.2013
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2013 rok   więcej »»»
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 08.03.2013
ogłoszenie konkursu   więcej »»»
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ratowicach 08.03.2013
ogłoszenie konkursu   więcej »»»
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizację zadań określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica 17.01.2013
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2013 rok, , ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Czernica Nr 0050.80.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.   więcej »»»
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 21.12.2012
określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2013 rok   więcej »»»
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi 21.09.2012
konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Wakacyjna Brenna”. 10.07.2012
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Czernica w biurze Obsługi Klienta , pok. 1, drogą elektroniczną na adres e-mailowy promocja@czernica.pl oraz listownie na adres - Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, do dnia 17 lipca 2012 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Pobyt rehabilitacyjno-edukacyjny w Brennej" 03.07.2012
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 lipca 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica w Biurze Obsługi Klienta – pok. nr 1, lub drogą elektroniczną na adres: promocja@czernica.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem)   więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze oferty 16.04.2012
na organizację regularnego, autobusowego transportu publicznego dla Gminy Czernica na lata 2013-2016   więcej »»»
Zebranie wiejskie w Wojnowicach 23.03.2012
26 marca 2012 r. w Wojnowicach godzina 18:00   więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 13.01.2012
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO   więcej »»»
Wyniki konkursu 05.01.2012
na zadania publiczne w zakresie: "Działań aktywizujących społeczność lokalną w zakresie sportu i rekreacji, również wśród osób niepełnosprawnych oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji"   więcej »»»
 
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności