ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego: 14.05.2018
„RODO a organizacje pozarządowe w Gminie Czernica”.   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego: KS KWR KNURY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W 2018 16.03.2018
.   więcej »»»
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 07.02.2018
na realizację zadań publicznych w 2018 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 0050.143.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w zakresie: C-letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży   więcej »»»
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 07.02.2018
na realizację zadań publicznych w 2018 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 0050.143.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w zakresie: A- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, B- kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, C-przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, D- turystyki i krajoznawstwa, E- wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego przez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór 22.01.2018
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na 2018 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie 08.01.2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 29.12.2017
a realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w roku 2018   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór 27.12.2017
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na 2018 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie 13.11.2017
wyników konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie 07.11.2017
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego   więcej »»»
Ogłoszenie 03.11.2017
o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego Sandry Bernal”. W dniu 27 października 2017 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego Sandry Bernal”.   więcej »»»
Ogłoszenie 19.10.2017
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 19.10.2017
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.51.2017 z dnia 02.06.2017
w zakresie: - wypoczynku dla dzieci i młodzieży   więcej »»»
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy 31.05.2017
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dalej u.d.p.p.w., wójt gminy do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć radzie gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.   więcej »»»
Nabór 19.05.2017
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na 2017 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży 04.05.2017
Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Wójta Gminy Czernica z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku - II tura 28.03.2017
ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.18.2017 z dnia 01 marca 2017 r. w zakresie: A - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, B - kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, C- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, D- turystyki i krajoznawstwa.   więcej »»»
Nabór 17.03.2017
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej »»»
Ogłoszenie 01.03.2017
otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.   więcej »»»
 
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności