ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie 14.08.2015
o zamieszczeniu danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Jodłowej we wsi Dobrzykowice, gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 14.08.2015
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice przy ul. Jodłowej, gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 14.08.2015
o zamieszczeniu danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Czystej we wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 14.08.2015
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski przy ul. Czystej, gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 23.07.2015
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.   więcej »»»
Konsultacje 01.07.2015
w dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”   więcej »»»
Informacja na temat szczepień 30.06.2015
Projekt realizowany jest ze środków budżetu gminy Czernica, zgodnie z Uchwałą Nr VII/36/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego pn. ”Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Czernica”.   więcej »»»
Wyniki 26.06.2015
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży"   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór 19.06.2015
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok   więcej »»»
Konsultacje projektu uchwały 12.06.2015
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czernicy   więcej »»»
Ogłoszenie 03.06.2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok   więcej »»»
Wyniki 23.04.2015
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie: - kultury fizycznej i sportu;- kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji; - edukacji   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór 08.04.2015
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz 1118, ze zm.)   więcej »»»
Otwarty konkurs na zadania publiczne w 2015 roku 25.03.2015
w pierwszej kolejności dla organizacji, które nie otrzymały dotacji w 2015 roku   więcej »»»
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania 29.01.2015
Centrum Organizacji Pozarządowych   więcej »»»
Nabór 22.01.2015
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego określonego na 2015 rok w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica...   więcej »»»
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 15.01.2015
na realizację zadań publicznych w 2015 r.   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza 31.12.2014
nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert   więcej »»»
Zmiana zarządzenia 31.12.2014
W sprawie zamiany Zarządzenia nr 0050.132.2014 Wójta Gminy Czernica z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych   więcej »»»
Konkurs 17.12.2014
ofert na zadania publiczne w 2015   więcej »»»
 
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności