ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Nabór na członków komisji konkursowej 29.04.2016
powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239) na 2016 rok.   więcej »»»
Informacja 08.04.2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.   więcej »»»
Ogłoszenie 29.01.2016
Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości - kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czernica, a także - terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica.   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 18.01.2016
Wypoczynek kultura fizyczna, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, turystka i krajoznawstwo oraz prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych   więcej »»»
Nabór 08.01.2016
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.) na 2016 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie 06.11.2015
wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarząadowymi na 2016 rok   więcej »»»
Informacja 03.11.2015
dotycząca ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roki o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej »»»
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Gminnej Rady działalności Pożytku Pulicznego w Czernicy 23.10.2015
w terminie do 6.11.2015 r.   więcej »»»
Ogłoszenie 21.10.2015
o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowanych udostępnieniem kanału technologicznego   więcej »»»
Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarząadowymi na 2016 rok 19.10.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Czernica w spr. przeprowadzenia konsultacji   więcej »»»
Zebranie wiejskie sołectwa Wojnowice 16.09.2015
Informuję, że w dniu 17 września 2015 roku o godzinie 19:00 (II termin o godzinie 19:15) w Świetlicy Wiejskiej w Wojnowicach odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Wojnowice   więcej »»»
Ogłoszenie Wójta Gminy Czernica 15.09.2015
o możliwości zapoznania się z projektem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Czernica” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września 2015r. do 01 października 2015r   więcej »»»
Ogłoszenie 14.08.2015
o zamieszczeniu danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Jodłowej we wsi Dobrzykowice, gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 14.08.2015
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice przy ul. Jodłowej, gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 14.08.2015
o zamieszczeniu danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Czystej we wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 14.08.2015
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski przy ul. Czystej, gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 23.07.2015
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.   więcej »»»
Konsultacje 01.07.2015
w dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”   więcej »»»
Informacja na temat szczepień 30.06.2015
Projekt realizowany jest ze środków budżetu gminy Czernica, zgodnie z Uchwałą Nr VII/36/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego pn. ”Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Czernica”.   więcej »»»
Wyniki 26.06.2015
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży"   więcej »»»
 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności