ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie 19.10.2017
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 19.10.2017
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.51.2017 z dnia 02.06.2017
w zakresie: - wypoczynku dla dzieci i młodzieży   więcej »»»
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy 31.05.2017
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dalej u.d.p.p.w., wójt gminy do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć radzie gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.   więcej »»»
Nabór 19.05.2017
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na 2017 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży 04.05.2017
Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Wójta Gminy Czernica z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku - II tura 28.03.2017
ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.18.2017 z dnia 01 marca 2017 r. w zakresie: A - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, B - kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, C- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, D- turystyki i krajoznawstwa.   więcej »»»
Nabór 17.03.2017
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej »»»
Ogłoszenie 01.03.2017
otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację pozostałych zadań publicznych w 2017 roku 19.01.2017
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.130.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w zakresie: A - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, B - kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, D- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, E- turystyki i krajoznawstwa, F- wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica.   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku 19.01.2017
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.130.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w zakresie: C- wypoczynku dla dzieci i młodzieży   więcej »»»
Nabór 04.01.2017
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej »»»
Ogłoszenia 15.12.2016
otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.   więcej »»»
Konkurs na członków Rady Nadzorczej 06.12.2016
Wójt Gminy Czernica zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia zakładu budżetowego ZGK Czernica.   więcej »»»
Ogłoszenie 02.12.2016
o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami”.   więcej »»»
Ogłoszenie 21.11.2016
Wyników konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.   więcej »»»
Ogłoszenie 11.10.2016
o zebraniu wiejskim sołectwa Jeszkowice   więcej »»»
Ogłoszenie 07.10.2016
o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Na sportowo z piłką nożn   więcej »»»
Dotacje w trybie art. 19a 27.05.2016
Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego 13.05.2016
w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2016 roku   więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności