ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie 13.06.2019
do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Półkolonia w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej”   więcej »»»
Ogłoszenie Wójta Gminy Czernica 11.06.2019
O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 03.06.2019
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, w roku szkolnym 2019/2020”   więcej »»»
Ogłoszenie 27.05.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica (w zakresie terenów w obrębie Nadolice Małe i Nadolice Wielkie)   więcej »»»
Ogłoszenie 23.05.2019
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „PIŁKA NOŻNA – UCZY, BAWI, WYCHOWUJE”   więcej »»»
Ogłoszenie 21.05.2019
możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI ŚWIATA, CZYLI PRZEBOJE POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ LAT 60-TYCH I 70 TYCH ”   więcej »»»
Ogłoszenie 16.05.2019
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „PIKNIK SPORTOWY”   więcej »»»
Ogłoszenie 14.05.2019
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz rekreacyjno-krajoznawczy w Międzywodziu”   więcej »»»
Ogłoszenie 10.05.2019
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 10.05.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Ogłoszenie 10.05.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wodnej w obrębie Jeszkowice, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Ogłoszenie 07.05.2019
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   więcej »»»
Ogłoszenie 23.04.2019
Wójta Gminy Czernica dot. wniosku o opinię o kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy   więcej »»»
Ogłoszenie Wójta Gminy Czernica 01.04.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice   więcej »»»
Ogłoszenie 29.03.2019
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w roku 2019   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór 14.03.2019
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2019 roku, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 0050.24.2019 z dnia 01 marca 2019 roku   więcej »»»
Ogłoszenie 01.03.2019
otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok   więcej »»»
Ogłoszenie 06.02.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica   więcej »»»
Informacja 01.02.2019
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 16.01.2019
na realizację zadania publicznego pn. „wypoczynek zimowy"”   więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności