ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  19-05-2017 | 12:39
data ostatniej modyfikacji:  19-05-2017 | 12:56
autor dokumentu: K.Pindera

Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór

 

na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na 2017 rok.

 

 

 

I. Informacje ogólne:

1.  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”, Wójt Gminy Czernica zaprasza organizacje pozarządowe / podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, do wskazywania osób do składu komisji konkursowej, powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadań publicznych w 2017 r.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe / podmioty wymienione  w art. 3 ust.3 ustawy.

3.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

4. Zgłoszenia kandydatów można dokonywać do dnia 25.05.2017 roku. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
/ podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które spełniają łącznie następujące warunki:

 -  nie zostali wskazani przez organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

 - nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, po myśli przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. ) dotyczących wyłączenia pracownika;

 - są zaangażowani w działalność organizacji pozarządowej / podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy.

 

III. Zadania komisji konkursowej:

Komisja konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe / podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w 2017 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Czernica
Nr 0050.51.2017 z dnia 04 maja 2017 r.

 

IV. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

1. Wójt Gminy Czernica wybiera 2 osoby spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe / podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorąc pod uwagę kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń.

2. Wójt Gminy Czernica powołuje 5 członków komisji konkursowej w tym 3 przedstawicieli Urzędu Gminy oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych / podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. Wójt Gminy Czernica powołuje spośród członków komisji Przewodniczącego.

 

 Załącznik do pobrania


 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności