ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie 16.04.2020
możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc w działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa” Dobrzykowickie Stowarzyszenie Samych Swoich złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 10.04.2020
o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica.   więcej »»»
Ogłoszenie 19.03.2020
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe, gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 05.03.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Babskie Wieczory – spotkania integracyjne kobiet z Gminy Czernica” Towarzystwo Przyjaciół Ratowic złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Babskie Wieczory – spotkania integracyjne kobiet z Gminy Czernica” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 17.02.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Informacja 14.02.2020
o zadaniu publicznym pn. „Babski wieczór – spotkanie integracyjne kobiet z Gminy Czernica”   więcej »»»
Informacja 14.02.2020
o zadaniu publicznym pn. „Dzień Sołtysa – spotkanie integracyjne sołtysów z Gminy Czernica”   więcej »»»
Ogłoszenie 06.02.2020
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w zakresie: A - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; B - ochrona i promocja zdrowia; C - działania na rzecz osób niepełnosprawnych; D - działania na rzecz integracji społeczności lokalnej; E - propagowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych; F - podtrzymywanie i upowszechnianie historii, dóbr kultury, sztuki i tradycji.   więcej »»»
Ogłoszenie 06.02.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato z Nordikami – IV Otwarte Zawody Nordic Walking” „NORDIKI” Stowarzyszenie Nordic Walking złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Lato z Nordikami – IV Otwarte Zawody Nordic Walking” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 06.02.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Miesiąc kobiet sołectwa Nadolic Wielkich” Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolicach Wielkich „Pięknie i twórczo” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Miesiąc kobiet sołectwa Nadolic Wielkich” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 05.02.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Łany, gmina Czernica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   więcej »»»
Ogłoszenie Wójta Gminy Czernica z dnia 29 stycznia 2020r. 29.01.2020
Informuję, że termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”, ogłoszonego 3 stycznia 2020 r., zostaje przedłużony do dnia 6 lutego 2020 r. Wobec wpływu dużej ilości wniosków zwiększa się pulę środków przeznaczonych do realizacji zadań określonych w konkursie, o którym mowa wyżej, do kwoty 330 000 zł.   więcej »»»
Ogłoszenie 29.01.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Modowy wehikuł czasu w tańcu” Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego Łan i Czernicy złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Modowy wehikuł czasu w tańcu” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 29.01.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Biały Most” Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego Łan i Czernicy złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Biały Most” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 29.01.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „X Samorządowe Dni Sportu ” Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego Łan i Czernicy złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „X Samorządowe Dni Sportu” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 28.01.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna Brenna” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna Brenna” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 22.01.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wypoczynek podczas ferii zimowych dla dzieci z Gminy Czernica” Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA” Wrocław złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wypoczynek podczas ferii zimowych dla dzieci z Gminy Czernica” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór 22.01.2020
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) na 2020 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie 20.01.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy dla dzieci – ferie zimowe 2020” Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy dla dzieci – ferie zimowe 2020” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 15.01.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zimowisko krajoznawczo – rekreacyjne dla 46 uczestników w Zakopanem.”   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności