ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

OGŁOSZENIE 05.02.2021
Wójta Gminy Czernica o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków,gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 03.02.2021
ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w zakresie: 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych; 2) ochrona i promocja zdrowia; 3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 5) działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 6) działania na rzecz seniorów; 7) działania na rzecz aktywizowania młodzieży; 8) działania na rzecz czystości powietrza, wód i przestrzeni społecznej; 9) działania na rzecz edukacji informatycznej; 10) rewitalizacja, podnoszenie estetyki oraz funkcjonalności miejsc publicznych; 11) działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich ; 12) działania na rzecz integracji społeczności lokalnej; 13) propagowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych; 14) podtrzymywanie i upowszechnianie historii, dóbr kultury, sztuki i tradycji.   więcej »»»
Nabór na członków komisji konkursowej 28.01.2021
powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na 2021 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie 27.01.2021
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Ogłoszenie 05.01.2021
otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok   więcej »»»
Ogłoszenie Startosty Powiatu Wrocławskiego 03.12.2020
w sprawie opracowania dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D - ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica"   więcej »»»
Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica 02.12.2020
(...) na rok 2021   więcej »»»
Konsultacje programu na 2021 rok 13.11.2020
Wójt Gminy Czernica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Czernica do składania uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica (…)na rok 2021”.   więcej »»»
Ogłoszenie 21.08.2020
wyników konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Świadczenie na terenie Gminy Czernica usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.   więcej »»»
Nabór na członków komisji konkursowej 18.08.2020
WÓJT GMINY CZERNICA OGŁASZA NABÓR na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Świadczenie na terenie Gminy Czernica usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020.   więcej »»»
Ogłoszenia 17.08.2020
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, w roku szkolnym 2020/2021”   więcej »»»
Ogłoszenie 11.08.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowo i rekreacyjnie rowerkiem wodnym po zalewie”   więcej »»»
Ogłoszenie 23.07.2020
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 07.07.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Wakacje z piłką nożną”   więcej »»»
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA 03.07.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Ogłoszenie 03.07.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Obóz Judo 2020”   więcej »»»
Ogłoszenie 03.07.2020
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub bezpośredniego zawarcia umowy w trybie art. 22 ustawy o transporcie zbiorowym o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego   więcej »»»
Ogłoszenie 29.06.2020
możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje 2020 inne niż wszystkie ”   więcej »»»
Ogłoszenia Wójta Gminy Czernica 15.06.2020
o kolejnym wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 29.05.2020
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, w roku szkolnym 2020/2021”   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności