ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkania z historią” 16.09.2021
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 23 września 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
Ogłoszenie Wójta Gminy Czernica 01.09.2021
.   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy – Stronie Śląskie 2021” 13.08.2021
Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 20 sierpnia 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato na przystani wodnej” 22.07.2021
Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 29 lipca 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
Ogłoszenie 14.07.2021
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”   więcej »»»
Ogłoszenie 14.07.2021
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich” Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA” WROCŁAW złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 08.07.2021
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sensoryczne usprawnianie”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego zawodniczk 27.05.2021
Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 czerwca 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dbam o zdrowie – ratuje życie” 14.05.2021
Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 24 maja 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA 30.03.2021
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Małe i Nadolice Wielkie, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Ogłoszenie 26.03.2021
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie podstawowego sprzętu umożliwiającego prowadzenie meczy i treningów” Klub sportowy Czarni Chrząstawa złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 2 kwietnia 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
Ogłoszenie 10.03.2021
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice 04.03.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice (teren zabudowy usługowej/obiektów produkcyjnych), gmina Czernica   więcej »»»
OGŁOSZENIE 05.02.2021
Wójta Gminy Czernica o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków,gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 03.02.2021
ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w zakresie: 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych; 2) ochrona i promocja zdrowia; 3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 5) działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 6) działania na rzecz seniorów; 7) działania na rzecz aktywizowania młodzieży; 8) działania na rzecz czystości powietrza, wód i przestrzeni społecznej; 9) działania na rzecz edukacji informatycznej; 10) rewitalizacja, podnoszenie estetyki oraz funkcjonalności miejsc publicznych; 11) działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich ; 12) działania na rzecz integracji społeczności lokalnej; 13) propagowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych; 14) podtrzymywanie i upowszechnianie historii, dóbr kultury, sztuki i tradycji.   więcej »»»
Nabór na członków komisji konkursowej 28.01.2021
powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na 2021 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie 27.01.2021
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Ogłoszenie 05.01.2021
otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok   więcej »»»
Ogłoszenie Startosty Powiatu Wrocławskiego 03.12.2020
w sprawie opracowania dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D - ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg 1535D i 1923D, gmina Czernica"   więcej »»»
Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica 02.12.2020
(...) na rok 2021   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności