Sprzedaż nieruchomości 2010

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  31-05-2010 | 13:56
data ostatniej modyfikacji:  31-05-2010 | 13:56
data wytworzenia dokumentu:  31-05-2010
autor dokumentu: KM
  Wyniki postępowania
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego nr 1 w budynku położonym przy ulicy Wrocławskiej 40 w miejscowości Chrząstawa Wielka na działce nr 503/12 31.05.2010

Czernica, dnia 31 maja 2010r.

L.dz. 0621/ 25/2010

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego nr 1 w budynku położonym przy ulicy Wrocławskiej 40 w miejscowości Chrząstawa Wielka na działce nr 503/12

 

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 37778

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

1) lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 46,48 m2 składający się z sali sprzedaży i zaplecza usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego - na własność

2) udział wynoszący 11,10% we współwłasności we wspólnych częściach budynku mieszkalno-usługowego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz działki pod budynkiem mieszkalno-usługowym

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 51 765,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych)

 

Przetarg odbędzie się dnia 1 lipca 2010r. o godzinie 10,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie Komisji Przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Wadium w wysokości 5 200,00 zł ( słownie : pięć tysięcy dwieście złotych ) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czernica w Banku Spółdzielczym Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godziny 14:00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czernicy.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 26 czerwca 2010r.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 520,00 zł ( słownie: pięćset dwadzieścia złotych )

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwienia lub w przypadku nie uiszczenia w oznaczonym terminie ustalonej kwoty nabycia, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica, a ponadto Wójt Gminy Czernica odstąpi od zawarcia umowy.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za dzień zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czernica. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden z nich zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do ceny nabycia lokalu użytkowego zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości 625,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U nr 54, poz. 535 ze zm. ) sprzedaż lokalu użytkowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT .

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 , pokój nr 28 lub telefonicznie tel. 071-3180177 wew. 26

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności