Sprzedaż nieruchomości 2010

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  05-05-2010 | 12:07
data ostatniej modyfikacji:  05-05-2010 | 12:21
data wytworzenia dokumentu:  04-05-2010
autor dokumentu: KM
  Wyniki postępowania
Rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice, gmina Czernica (przemysł, usługi) 05.05.2010

Czernica, dnia 04.05.2010r.

L.dz. 0621/21/2010

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice , gmina Czernica

 

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 220 340

 

Przedmiotem rokowań jest:

- działka nr 300/8 o pow. 6860 m2 - – cena wywoławcza z drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wynosiła – 290 450,00 zł netto ( słownie : dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych netto )

UWAGA: do zakupionej działki zostaną doliczone koszty zakupu w wysokości 10 928,00 zł netto jako 1/10 udziału w działce nr 300/10- droga dojazdowa ( wpisana do KW 49754)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta znajduje się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem U/P-2- tereny usług lub produkcji przemysłowej. Nieruchomość położona w płn-zach. części wsi Dobrzykowice pomiędzy wsiami Dobrzykowice a Kiełczówek, w pobliżu drogi asfaltowej do Kiełczowa. Bezpośredni dojazd do działki drogą gruntową. Działka nie posiada doprowadzonych sieci uzbrojenia technicznego. Kształt działki regularny.

 

Rokowania odbędą się w dniu 11 czerwca 2010r. o godz. 10.00 w sali nr 19 Urzędu Gminy

w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a/ wniesienie zaliczki

b/ złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach

 

Zaliczkę w wysokości 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:

BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001

lub wpłacić do godziny 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia zaliczki upływa dnia 07.06.2010r.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy

w całości ponosi nabywca.

Ponadto w terminie do dnia 08.06.2010r do godz. 14.00 w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie zgłoszenie do udziału w rokowaniach:

Zgłoszenie pisemne winno zawierać:

- imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny

podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- dołączony dowód wpłaty zaliczki

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:

- podatek VAT w wysokości 22%

- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 635 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

 
Zalaczniki:
mapa-5.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności