Sprzedaż nieruchomości 2010

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  16-09-2010 | 09:40
data ostatniej modyfikacji:  16-09-2010 | 09:45
data wytworzenia dokumentu:  16-09-2010
autor dokumentu: KM
  Wyniki postępowania
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działka budowlana) w obrębie Wojnowice - nr 61/3 16.09.2010

 

Czernica, dnia 15 września 2010r.

L.dz.0621/ 45/2010

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych ( działka budowlana ) w obrębie Wojnowice

Dla nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 22549, KW 39536

 

Przedmiotem sprzedaży jest :

- działka nr 61/3 o pow. 1513 m2 wraz z udziałem wynoszącym ½ części w działce nr 61/6

( droga ) - 400 m2 - cena wywoławcza – 158 280,00 zł netto

 

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica decyzją o warunkach zabudowy nr 240/04 z dnia 20.12.2004r. nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona jest pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego z dobudowanym garażem.

Brak sieci infrastruktury technicznej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2010r. o godz. 9.00 w sali nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium do przetargu wynosi: 15 800 zł ( słownie: piętnaście tysięcy osiemset złotych )

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:

BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.10.2010r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi - 1 600,00 ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych )

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

  • podatek VAT w wysokości 22%

  • koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 803 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście (pokój nr 28)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
mapa-wojnowice.pdf
mapa-2-wojnowice.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności