Sprzedaż nieruchomości 2010

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  14-09-2010 | 09:43
data ostatniej modyfikacji:  14-09-2010 | 09:58
data wytworzenia dokumentu:  14-09-2010
autor dokumentu: KM
  Wyniki postępowania
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice - nr 300/6 (przemysł, usługi) 14.09.2010

 

 

Czernica, dnia 14 września 2010 r.

 

L.dz.0621/ 42/2010

 

Wójt Gminy Czernica

 

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice


 

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 51038, KW 49754


 

Przedmiotem sprzedaży jest :

 

1) działka nr 300/6 o pow. 5499 m2 - cena wywoławcza – 187 755,00 zł netto - wadium 19 000 zł


 

Uwaga: do zakupionej działki zostaną doliczone koszty zakupu w wysokości 10 928,00 zł netto jako 1/10 udziału w działce nr 300/10 ( droga dojazdowa). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta znajduje się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem U/P-2 – tereny usług lub produkcji przemysłowej . Nieruchomość położona w płn- zach. części wsi Dobrzykowice pomiędzy wsiami Dobrzykowice a Kiełczówek, w pobliżu drogi asfaltowej do Kiełczowa.

Bezpośredni dojazd do działku drogą gruntową. Działka nie posiadaj doprowadzonych sieci uzbrojenia technicznego. Kształt działki regularny.

UWAGA: Przez działkę przebiega linia energetyczna 400 kV ze strefą z zakazem zabudowy w szerokości 2x35m od osi linii. Do bezpośredniej zabudowy pozostaje około 4140 m2 powierzchni działki.


 

Przetarg odbędzie się dnia 19 października 2010r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala sesyjna - nr 19 ).


 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

 

- dowodu wpłaty wadium

 

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.


Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.


Termin wniesienia wadium upływa dnia 15 października 2010r.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi : 1 900,00 zł

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

 

podatek VAT – 22%

koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł


 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
mapa-5.pdf
mapa-linia-400-kv.jpg
mapa-przemysl-uslugi-.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności