UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2007 - 2010

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

UCHWAŁA NR II/12/2010

w sprawie uchylenia Uchwały XXXVIII/328/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 listopada 2010 w sprawie udzielania o rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych na terenie Gminy Czernica, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.   więcej »»»

UCHWAŁA NR II/11/2010

w sprawie ustalenia nazwy ulic we wsi Dobrzykowice   więcej »»»

UCHWAŁA NR II 10 2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/154/2009 z dnia 25 lutego 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA NR II/9/2010

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzykowice   więcej »»»

UCHWAŁA NR I/3/2010

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowanie wyboru radnego na wiceprzewodniczącego rady Gminy Czernica   więcej »»»

uchwała nr XXXVIII/324/2010

w sprawie określenia na rok 2011 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku   więcej »»»

UCHWAŁA NR II/8/2010

w sprawie powołania komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.   więcej »»»

UCHWAŁA NR II/7/2010

w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego   więcej »»»

UCHWAŁA NR II/6/2010

w sprawie powołanie komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego   więcej »»»

UCHWAŁA NR II/5/2010

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady   więcej »»»

UCHWAŁA NR I/4/2010

w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA NR I/2/2010

w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Gminy Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2010

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym wszystkich urządzeń za wyjątkiem: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej-niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVII/321/2010

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVII/319/2010

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVII/317/2010

w sprawie zarządzenia w roku 2011 poboru podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i opłaty targowej w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVII/316/2010

w sprawie określenia na rok 2011 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku a także określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVI/313/2010

w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych w roku 2010 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czernica korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVI/312/2010

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (część północna), gmina Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVI/310/2010

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXI/231/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka (część północna).   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVI/309/2010

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXI/232/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVI/308/2010

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXII/275/2010 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVI/307/2010

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXII/273/2010 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVI/306/2010

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVI/305/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2004 Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności